เศรษฐกิจพอเพียง
สร้างโดย หนองพลวง
ผู้จัดทำ นางพนิดา บุญเครือบ
จังหวัด นครราชสีมา | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้พสกนิกรชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไว้ซึ่งทฤษฏีของการพัฒนาที่ยังยืน ทฤษฏีนี้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตซึ่งอยู่ระหว่าง สังคมท้องถิ่นและระดับสากล จุดเด่นของแนวปรัชญานี้คือ แนวทางที่สมดุล โดยชาติสามารถทันสมัย และก้าวสู่ความเป็นสากลได้ โดยปราศจากการต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์และการอยู่รวมกันของทุกคนในสังคม โดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญในช่วงปี2540 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทย ต้องประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ และต้องการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพ เพื่อที่จะยืนหยัดในการไม่พึ่งพาผู้อื่น และ พัฒนานโยบายที่สำคัญเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่า "มันไมได้มีความจำเป็นที่เราจะกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ พระองค์ได้ทรงอธิบายว่า ความพอเพียงและการพึ่งตนเอง คือ ทางสายกลางที่จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงความไม่มั่นคงของประเทศได้ เพราะฉะนั้นทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองพลวงได้ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กได้มีวิถีคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจัดกิจกรรมปลูกผักกินเอง ครูและนักเรียนร่วมกันปลูกผัก เพื่อประกอบอาหารกลางวัน ผักที่ร่วมกันปลูกก็จะมี ตระไคร้ มะกรูด ผักกาดขาว ผักชีฝรั่ง กะหล่ำปี ต้นหอม ผักชี ต้นกระเพรา ฯลฯ จากที่ได้ปลูกผักกินเองช่วยลดรายจ่ายให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาก เหลือจากการเก็บมาประกอบอาหารได้ นำออกมาขายให้แก่ผู้ปกครองเด็กนักเรียน โดยนักเรียนเป็นคนขายแก่ผู้ปกครอง รายได้จากการขายผักจะเอาเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันต่อไป ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองในเรื่องการบริจาค เมล็ดพันธ์ผักจากผู้ปกครองนำมาให้เด็ก สิ่งที่เด็กได้รับกิจกรรมปลูกผักกินเอง คือ เด็กได้รู้วิธีการปลูกผัก การบำรุงรักษา การประกอบอาหารกินเองจากผักที่เด็กปลูกเอง เด็กได้รู้วิถีชีวิตของคนชนบท โดยการพึ่งตนเองในการดำรงชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อทุกอย่างเสมอไปนั้นเอง