โครงการ อาหารดีมีประโยชน์ลูกน้อยสุขภาพดี
สร้างโดย ผู้นำเครือข่ายนราธิวาส
จังหวัด ยะลา  แบ่งปันหน้านี้
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านสุขอนามัยเด็กและสุขาภิบาลของศพด.

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส จะดำเนินการโครงการนี้เป็นประจำทุกปี ปีละ 2ครั้ง เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการทำอาหารที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการกับเด็กปฐมวัย เด็กจะได้มีสุขภาพดี โดยเชิญเจ้าหน้าที่โภชนาการจากสาธารสุขจังหวัดเป็นวิทยากร