รวมพลเพื่อนครูผู้ดูแลเเด็กจังหวัดเพชรบุรี
สร้างโดย ศูนย์พัฒฬนาเด็กเล็กบ้านโป่งสลอด
ผู้จัดทำ นางจิดาภา นวมนิ่ม
จังหวัด เพชรบุรี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

        เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยอย่าง ครอบคลุม กว้างขวาง เป็นพื้นฐานของการศึกษา เพื่อพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งใน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค โดยมีวัตถุประสงค์และแนว ทางการดำเนินงาน ดังนี้ วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพในการพัฒนาเด็กเล็ก 3) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่างหัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมขึ้นตามวัตถุประสงค์ของเครือข่ายเช่น 1. การจัดอบรมสื่อนวัตรกรรม 2. การแลกเปลี่ยนรูปซึ่งกันและกัน 3. การอบรมทำมาตรฐานศูนย์ 4. การให้คำแนะนำต่าง ๆ โดยได้รับการปรึกษาจากท่านท้องถิ่นจังหวัดและท่านทรงเกียรติ เชาวน์โอภาส นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ(หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)ผู้ใหญ่ใจดีตลอดมาและที่ขาดไม่ได้คือเครือข่ายระดับอำเภอ ต่าง ๆ ที่ประสานให้ความร่วมมือกันตลอดมาจนเราได้มีกิจกรรมดีเช่นการแลกเปลี่ยนรู้ตามอำเภอต่าง ๆ ตลอดจนการช่วยในด้านการจัดทำมาตราฐาน การจัดทำสื่อ การให้ความรู้ทางด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นที่ประทับใจของการมีความสามัคคีระหว่างเครือข่ายที่จะทักทอความรู้ที่แต่ละศูนย์มีมาแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์...ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กตั้งแต่อยู่ศูนย์ให้เติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีกิจกรรมรวมพลเพื่อนครูผู้ดูแลเด็กจังหวัดเพชรบุรีได้รับการสนับสนุนทุกภาคส่วนเช่น หน่วยงานของรัฐ เอกชน ได้แก่ อำเภอบ้านลาด ผู้ปกครอง อบต. สมาชิก เพื่อนครูในการนำของรางวัลมาเป็นกำลังใจในการจัดกิจกรรมดี ๆ สรุปงานสิ้นปีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป