ห้องสมุดสำหรับเด็กปฐมวัย
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพร้าว
ผู้จัดทำ นางสาวบุศยารัตน์ ภู่หิรัญ
จังหวัด จันทบุรี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

        สมเด็จพระเทพฯ ผู้ซึ่งเป็นเสมือนแม่พระของประชาชนอีกพระองค์หนึ่ง พระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจต่างๆ ไม่แตกต่างไปจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเพราะทรงซึมซับจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีนาถ มาตั้งแต่เยาว์วัย โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ส่งเสริมความเป็นอยู่ของราษฎร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ปราศจากโรคภัย มีความรู้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งพระองค์ ได้มีโครงการในพระราชดำริต่างๆ มากมาย อาทิเช่น พระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จัดตั้งโรงเรียนเพื่อให้เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาเหล่านี้ ได้มีการศึกษา เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การพัฒนาการศึกษาสำหรับชาวไทยภูเขา นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งจะเห็นได้ว่า พระองค์ท่านให้ความสำคัญมากในเรื่องของการศึกษาเป็นที่มาของการเสริมสร้างความรู้และทักษะทางวิชาการและอาชีพ ซึ่งดูจากโครงการในพระราชดำริของพระองค์แล้ว จะต้องมีเรื่องการศึกษาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการจัดการคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการปรับปรุงห้องสมุดและสื่อการสอน ดังที่ข้าพเจ้าเคยได้ยินเรื่อง ห้องสมุดพระเทพฯ ซึ่งถ้าดูจากข่าวแล้วจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดตามโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่าน หรือเป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา โดยไม่เน้นเฉพาะนักเรียนเท่านั้น สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพร้าวที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่ ได้มีการจัดทำโครงการห้องสมุดระดับปฐมวัยขึ้น เพื่อเป็นห้องแห่งการเรียนรู้จากนอกห้องเรียน โดยมีหนังสือนิทานประเภทต่างๆ ที่มากมายด้วยความรู้ เนื้อหาสาระแขนงต่างๆ มากมาย ซึ่งสอดคล้องกับโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ คือการส่งเสริมการอ่าน นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีชั่วโมงพิเศษในการเข้าห้องสมุด สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยเรียนกับคุณครูที่รับผิดชอบโครงการห้องสมุด นอกจากนี้ คุณครู ยังเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกอ่านหนังสือตามอัธยาศัย ซึ่งเด็ก ให้ความสนใจในการอ่านหนังสือมาก บางคนนั่งอ่านที่โต๊ะ บางคนนอนอ่านที่พื้น บางคนทำท่าเลียนแบบครู เหมือนตอนที่ครูเล่านิทานให้เด็กๆ ฟัง แต่เนื่องจากสถานที่อันจำกัด ห้องสมุดจึงถูกดัดแปลงมาจากห้องพักครู ทำให้เป็นห้องสมุดที่ค่อนข้างเล็ก และมืดเกินไป ซึ่งปัจจุบัน กำลังจัดหางบประมาณมาเพื่อปรับปรุง และพัฒนาห้องสมุดให้มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม รวมถึงการจัดหาหนังสือมาเพิ่มด้วย ซึ่งผลที่จะได้รับ คือ เด็กจะถูกปลูกฝังในการรักการอ่านหนังสือ ถึงแม้ในปัจจุบัน เด็กยังอ่านหนังสือไม่ออก แต่ด้วยความที่ครูอ่านให้ฟังโดยให้เด็กดูตัวหนังสือตามไปด้วย เด็กจะสามารถจำได้ และสามารถเล่าเรื่องจากภาพในหนังสือได้ เมื่อเด็กเติบโตขึ้น เด็กก็จะสามารถอ่านหนังสือได้ และจะมีนิสัยรักการอ่านที่ติดตัวไปตั้งแต่เด็ก ส่งผลต่อไปถึงอนาคต ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อตัวเด็กเอง และส่งผลดีต่อประเทศชาติต่อไป