โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งสลอด
ผู้จัดทำ นางจิดาภา นวมนิ่ม
จังหวัด เพชรบุรี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2556 มีครูผู้ดูแลเด็กมาอบรมหลายจังหวัดการอบรมครั้งนี้ทำให้ได้ ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตนตามมาตรฐานวิชาชีพครูตลอดจนความก้าวหน้าในวิชาชีพ สิทธิสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ ตามกฏหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องนำไปทำเพื่อให้ศูนย์เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน....การทำมาตรฐานควรจะเริ่มต้นทำ มาตรฐาน 12 ก่อนแล้วค่อย...ยกระดับมาทำมาตรฐาน(เล่มเขียว) ขั้นพื้นฐาน...ขอให้ทุกศูนย์เตรียมตัวเพื่อพัฒนาตนเอง...และพัฒนางานให้สู่เป้าหมายของเกณฑ์มาตรฐานต่อไป