ปั้นดินน้ำมันพัฒนากล้ามเนื้อมือ
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง
ผู้จัดทำ นางสาวจันจิรา รสเกลี้ยง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        การปั้นดินน้ำมันเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของเด็กปฐมวัยที่ครูควรจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการปั้นไว้ให้พร้อมโดยเฉพาะดินน้ำมันควรเลือกที่ไม่ส่วนผสมที่เป็นอันตรายกับเด็กครูสังเกตด้วยการทดลองปั้นหากปั้นแล้วสีไม่ติดมือก็สามารถให้เด็กเล่นได้..การปั้นดินน้ำมันเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กให้แข็งแรงโดยครูปฐมวัยจะนำมาเป็นกิจกรรมเริ่มต้นสำหรับเด็กปฐมวัยก่อนจะพัฒนาให้เด็กปฐมวัยได้เริ่มจับดินสอเพื่อฝึกเขียนโดยอย่างน้อยเด็กจะได้ฝึกหัดขยำ จับ กดและปั้นตามแต่จินตนาการของตนเองอาจจะเป็นรูปร่างบ้างไม่เป็นบ้างก็ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน..ซึ่งส่วนใหญ่เวลาให้เด็กได้ปั้นดินน้ำมันเด็กจะมีสมาธิ จิตใจจดจ่อกับสิ่งที่ตนกำลังทำอยู่ จินตนาการของเด็กแต่ละคนก็จะถ่ายทอดออกมาทางผลงาน ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้ทุกๆ ปีทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉางได้ให้การสนับสนุนซื้อดินน้ำมันให้กับเด็กๆ ได้ฝึกกล้ามเนื้อมือเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนพัฒนาครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาต่อไป