กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
สร้างโดย โรงเรียนวิเศษวิทยา
ผู้จัดทำ นางราตรี สุวรรณศิลป์
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคสอาเซียน เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกสถานศึกษา ควรสนับสนุนส่งเสริมเพื่อนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ทางโรงเรียนวิเศษวิทยา จึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์อาเซียนขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีความตระหนักในการเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศอาเซียน และอยู่ร่วมกันได้ โดยดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศนษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของความเสมกภาคและผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข