ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบประเมินอนามัย55
สร้างโดย ศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ
ผู้จัดทำ นางอำพร บุตรอุดม (พรสออน)
จังหวัด อุดรธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านสุขอนามัยเด็กและสุขาภิบาลของศพด.

        ผลสืบเนื่องการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบอนามัย55 เนื่องจากข้าพเจ้าได้ไปอบรมการอยู่ร่วมกันในชุมชนกับผู้ติดเชื้อHIV ยังได้ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV และ ทางวิทยากรยังเพิ่มเติม เกี่ยวกับการประเมินพัฒนาเด็กให้กับผู้เข้าอบรมด้วย ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้นำมาเผยแพร่ให้กับคณะครูในศูนย์ด้วยกัน นำมาปฏิบัติกับเด็กให้ประเมินได้ถูกต้องตามวัยที่เหมาะสม พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้ปกครองเด็กทราบ ขั้นตอนการประเมินเด็ก 1.เด็กสภาวปกติ ไม่เจ็บป่วย ทำก่อนเด็กฉีดวัคซิน 2.มีสถานที่เหมาะสม 3.สร้างสัมพันธภาพ/ชี้แจงให้เข้าใจ 4.ตรวจสอบ/คำนวน วัน เดือน ปี เกิดเด็ก 5.ทดสอบข้อคำถามก่อน 6.ไม่ผ่านแนะนำ ฝึก1เดือน ทดสอบใหม่