โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน(บัณฑิตน้อย)
สร้างโดย ศพด.บ้านหนองหล่ม
ผู้จัดทำ นางสาวสันธนา เปรมใจ
จังหวัด ชัยภูมิ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

        ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ ได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และตามมาตราที่ ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ ภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ซึ่งมีการจัดทำแผน กิจกรรม การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพที่โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นการประเมินตนเองในสถานศึกษา สำหรับการประกันคุณภาพภายใน โดยเฉพาะในกระบวนการรายงานคุณภาพการศึกษา ประจำปี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๘ เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ สถานศึกษาต้องจัดทำรายงานประจำปี เพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ที่ระบุความสำเร็จตามเป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมหลักฐานข้อมูล และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในแต่ละระดับชั้น ในการนี้ อบต.ห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาการบริหารการศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดคือ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองหล่ม มีการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยสำหรับเตรียมความพร้อมให้เด็กในช่วงอายุ ๓-๕ ปี โดยมีนโยบายการจัดการศึกษา ว่า เด็กเล็กต้องเก่ง ดี มี สุข ในการเรียน และการพัฒนาเด็กให้ได้รับความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทางอบต.ห้วยยาง โดยส่วนการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยาง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ดังกล่าว ต้องรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี อบต.ห้วยยาง จึงได้จัดโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน(บัณฑิตน้อย) เพื่อสนองตอบ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๘ ในการประกันคุณภาพภายใน ต่อกระบวนการรายงานคุณภาพการศึกษา ประจำปี ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ มีผู้จบการศึกษาระดับปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยาง จำนวน ๑๑๕ คน ซึ่งในครั้งนี้จะดำเนินการจัดชุดครุยให้กับบัณฑิตน้อยที่จบการศึกษา ได้ยืมใส่ในวันรับเกียรติบัตร และให้กับบัณฑิตน้อยในรุ่นต่อ ๆ ไป เพื่อเป็นการลดภาระให้กับผู้ปกครอง