ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นิคมพัฒนา
ผู้จัดทำ นางสาววิมล สดคมขำ
จังหวัด ระยอง | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้

         โครงการ “พัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำประสบการณ์และองค์ความรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ จัดทำเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพเพื่อขยายพื้นที่ และได้มาตรฐานตามแนวต้นแบบโดยปรับความเหมาะสมตามบริบททางสังคมของแต่ละพื้นที่ของศูนย์เครือข่ายในรูปแบบของเครือข่ายการเรียนรู้มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการร่วมมือกันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการตามวัยและสามารถเจริญเติบโตมีการเรียนรู้ด้านต่างๆได้อย่างสมดุล รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ผู้ดูแลเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ชุมชน ของศูนย์เครือข่ายให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน และเด็กได้รับการวางรากฐานด้านการศึกษาที่ดีต่อไป สำหรับการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งถือว่าเป็นช่วงแรกของการเรียนรู้ ทุกศูนย์ฯสามารถนำแนวทางการจัดกระบวนการ และสื่อการเรียนรู้แบบ BBL (Brain Based Learning) ผนวกพหุปัญญาไปปรับใช้เตรียมการได้ จะเห็นได้ว่าแนวทางหลายอย่างปฐมวัยจัดอยู่แล้ว คือ 6 กิจกรรมหลักในกิจกรรมประจำวัน ส่วนใหญ่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารครูผู้สอนควรส่งเสริมและเน้นให้จริงจัง เพราะเป็นนโยบายระดับชาติ การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบ BBL (Brain Based Learning) 1.จัดตกแต่งห้องเรียนให้มีสีเขียว เหลือง เป็นส่วนใหญ่ 2.ห้องเรียนและบริเวณรอบ ๆ ห้องเรียนมีต้นไม้ร่มรื่น 3.จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมกัน กระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 4.จัดให้มีสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพปลอดภัย 5.จัดให้มีการเรียนรู้จากของจริง ประสบการณ์ตรงจากการสัมผัสทั้ง 5 (การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การได้ชิม การสัมผัส) 6.จัดให้เด็กได้ฟังเพลงกล่อมเด็ก เพลงคลาสสิก ฟังนิทาน ให้หนังสือให้เด็กฟัง 7.จัดให้เด็กได้เล่น ฝึกกับเครื่องเล่นที่มีเสียงดนตรีอย่างสม่ำเสมอ 8.จัดให้เด็กได้สัมผัสกับศิลปะ 9.จัดให้มีของเล่นที่มีรูปทรง สี อย่างหลากหลาย 10.จัดให้มีกิจกรรมเคลื่อนไหวทุกวัน 11.เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบ่อย ๆ เช่น การจัดห้องเรียน จัดนิทรรศการ ฯลฯ 12.การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบ่อย ๆ จะเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมอง 13.จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ยืดหยุ่นความแตกต่างของผู้เรียน ยาก ง่าย ตามสภาพของผู้เรียน 14.จัดให้มีที่เก็บอุปกรณ์ และผลงานเป็นส่วนตัวของเด็กแต่ละคน 15.จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น เชิญวิทยากร ร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชุมชน ฯลฯ การเป็นแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาในฐานะศูนย์ต้นแบบถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดประสบการณ์ การผลิตสื่อ การจัดการชั้นเรียน โดยจัดในรูปแบบ BBL ผนวกพหุปัญญา และที่สำคัญมีการเรียนรู้การบริหารสมองด้วยท่าเบรนยิม โดยมีศูนย์เครือข่ายจำนวน 5 ศูนย์ ดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบข่า 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลมาบข่าพัฒนา 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วงหิน 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคอกหมู 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายุบใน