โครงการ “ ทัศนศึกษานอกสถานที่ (แหล่งเรียนรู้)”
สร้างโดย นางสาวฉวีวรรณ เจียรวนานนท์
ผู้จัดทำ นางสาวฉวีวรรณ เจียรวนานนท์
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

         โครงการ “ ทัศนศึกษานอกสถานที่ (แหล่งเรียนรู้)” โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยครูผู้ดูแลเด็กได้จัดกิจกรรมโครงการ การส่งเสริมการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนต้องจัดกิจกรรม สนองตอบความต้องการของผู้เรียนผู้เรียนปฏิบัติจริง สัมผัสจริง จากประสบการณ์ตรง ให้ผู้เรียนพบเห็นสิ่งต่าง ๆที่ช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจด้วยตนเองจึงจะเป็นความรู้ที่ถาวรการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในเฉพาะห้องเรียนไม่อาจสนองตอบความต้องการของผู้เรียน ให้เกิดการเรียนที่แท้จริงได้ โรงเรียนจึงจำเป็นต้องหาวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนและการใช้แหล่งเรียนรู้นับว่าเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรงได้ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน เป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพื่อพัฒนากระบวนการความรู้ ประสบการณ์ ของผู้เรียน ให้ทันเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงผู้เรียน ให้เกิดการเรียนที่แท้จริงได้ โรงเรียนจึงจำเป็นต้องหาวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสทัศนศึกษานอกสถานที่รู้โลกภายนอกโรงเรียน เป็นการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กด้วย เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกพัฒนาความคิด จินตนาการ ให้ความรู้สึกที่ดีต่อเด็ก มีความตลกขบขัน มีรอยยิ้ม มีความสุข หัวเราะ มีความสนุกสนาน การยิ้มช่วยแก้ปัญหาให้กับตัวเด็ก เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ ของผู้เรียน ให้ทันเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดทำโครงการใช้แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียนของสังคมในยุคปัจจุบัน ทัศนศึกษานอกสถานที่นับว่าเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรงได้ โรงเรียนจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น