โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู
สร้างโดย นางจารุวรรณ ภูมิภักดี
ผู้จัดทำ นางจารุวรรณ ภูมิภักดี
จังหวัด ชัยภูมิ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดสภาพแวดล้อมหรือพัฒนาภูมิทัศน์

        โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู ๑. หลักการและเหตุผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับแต่สิ่งที่ดีเหมาะสมกับวัยและโครงการนี้จะให้เด็กๆมีส่วนร่วมด้วย เช่น ปลูกต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อจะได้มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ซึ่งกิจกรรมในโครงการเหล่านี้จะทำให้เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์ตรงมีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัยและมีประสิทธิภาพ ๒. วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีมีสภาพแวดล้อม/สิ่งต่างๆรอบตัวที่เหมาะสม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ๒. เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตน ๓. เป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อม/บรรยากาศที่ดีทั้งภายในและภายนอก ๔. วิธีดำเนินงาน/กิจกรรม ๑. ประชุมผู้ดูแลเด็กเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ๒. เสนอโครงการ/กิจกรรม ๓. ปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรม ๔. รายงานผล/ประเมินผล ๕. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ๕.๑ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ส่งเสริมและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖. สถานที่ดำเนินโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู ๗. งบประมาณ จำนวน ๕๐๐ บาท ๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู ๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูมีสภาพแดล้อม/บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่ดีเหมาะสม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ๒. เด็กปฐมวัยได้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน