ขนมครก (ไข่นกกระทา )
สร้างโดย ศพด.บ้านท่าโทก ต.ทุ่งฝาย อ.มือง จ.ลำปาง
ผู้จัดทำ นางแสงจันทร์ อินปา
จังหวัด ลำปาง | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

         ขนมครก (ไข่นกกระทา ) การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ไม่ได้จัดเป็นรายวิชา แต่จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคมและสติปัญญา ข้าพเจ้านำกิจกรรมการทำขนมครก (ไข่นกกระทา) มาจัดประสบการณ์ในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครองและเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโทก โดยนำวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่จะทำขนมครก (ไข่นกกระทา) ให้เด็กดูพร้อมกับสนทนาซักถามกับเด็กเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ถามเด็กว่าวัสดุ อุปกรณ์ เหล่านี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับอะไร สาธิตวิธีการทำขนมครกและสนทนากับเด็กเรื่องความปลอดภัยในขณะที่ทำกิจกรรม ถามเด็กว่าใครอยากทำขนมครกให้เพื่อนดูบ้าง ยกมือขึ้น ให้เด็กที่ยกมือช่วยกันทำโดยมีครูและผู้ปกครองคอยดูแลและแนะนำอยู่ห่าง ๆ หลังจากนั้นครู ผู้ปกครองและเด็กร่วมกันสรุปวิธีการทำขนมครกเสร็จแล้วให้เด็กรับประทานขนมครก กิจกรรมการทำขนมครก เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้ง ๖ กิจกรรม เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้ผ่านการเล่น เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ได้รับพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้านได้แก่ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญารวมทั้งได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ตามแนวคิดทฤษฏีพัฒนาการของ พีเจท์ กล่าวว่า เด็กปฐมวัย จะรับรู้สิ่งต่างๆ ได้จากการใช้ประสาทสัมผัสและการรับรู้เป็นส่วนใหญ่