ผักแสนอร่อย
สร้างโดย ผู้นำเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน นิลเนตร วงค์สำราญ
จังหวัด แม่ฮ่องสอน | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านสุขอนามัยเด็กและสุขาภิบาลของศพด.

        ครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ดเล็กบ้านห้วยเดื่อสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรียนรู้เรื่องผักแสนอร่อย กิจกรรมในหลักสูตร ตามแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยอร่อยผักผลไม้ นักเรียนได้ฝึกการปฎิบัตบัติจรืงโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น เรียนรู้ในเรื่อง การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ ชื่อของผัก สีของผัก ประโยชน์ - โทษ แหล่งที่มาของผัก ฝึก การใช้ทักษะต่างๆ โดยมีครูคอยให้คำชี้แนะแก่นักเรียน จากการจัดกิจกรรมในหน่วย อร่อยผักและผลไม้ ประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์ของแผนการจัดประสบการณ์ แและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้เป็นอย่างดี