กิจกรรมล้างมือ 7 ขั้นตอน
สร้างโดย
จังหวัด แม่ฮ่องสอน  แบ่งปันหน้านี้
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านสุขอนามัยเด็กและสุขาภิบาลของศพด.

        จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการรักษาสุขภาพของตนเอง ครูได้สาธิตการล้างมือที่ถูกวิธิและฝึกให้เด็กนักเรียนปฎิบัติตามครูจัดกิจกรรมล้างมือ 7 ขั้นตอนทุกๆวัน เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักการป้องกันเชื้อโรค และมีสุขนิสัยที่ดี สุขภาพแข็งแรงปลอดโรค