โครงการวันบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์
ผู้จัดทำ นางสาวศศิธร ทวีชีพ
จังหวัด ชัยภูมิ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

         เนื่องด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ได้จัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นการส่งเสริมความพร้อมพัฒนาการให้เด็กครบทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ เด็กเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ได้อย่างสร้างสรรค์ ตามความสามารถและพัฒนาการตามวัยเด็ก และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้เกิดขั้นกับเด็กปฐมวัย ที่สามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และสำเร็จตามหลักสูตร จึงควรจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กปฐมวัยมีพลังที่จะก้าวหน้าไปสู่การเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มองเห็นความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาเด็กต่อไป ดังนั้นคณะครูผู้ดูแลเด็ก จึงได้ประชุม ปรึกษาหารือกันเพื่อจัดกิจกรรมวันบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ผ่านเกณฑ์การศึกษาทุกคน ในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ บรรยากาศภายในงานมีความสุขร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย โดยมีนายศักดิ์ชาย บุญโนนแต้ ปลัดท้องถิ่นอำเภอคอนสวรรค์ เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์และคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ พนักงานอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์และผู้ปกครอง ซึ่งได้รับความร่วมมือ ทำให้กิจกรรมวันบัณฑิตน้อยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี