กิจกรรมโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อน
ผู้จัดทำ นางสาวทรรศนันท์ จันทร์วงค์คำ
จังหวัด ลำปาง | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        ผู้เล่าเรื่อง นางสาวทรรศนันท์ จันทร์วงค์คำ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ที่ทำงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง (52110) การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นักศึกษาโครงการ รมป. รุ่นที่ 3 ศูนย์ลำปาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อน เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกศูนย์หนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เรียนรู้สิ่งต่างๆได้ง่าย ครูผู้สอนจึงผลิตสื่อต่าง ๆ มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนำวัสดุที่เป็นวัสดุในท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้มาผลิตเป็นสื่อการสอนให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของเด็ก นอกจากนั้นครูผู้สอนยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก นอกเหนือจากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมในแต่ละวัน เช่นกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษา กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ แต่มีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งเป้นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะให้กับเด็กได้ครบทุกด้านและเป็นกิจกรรมที่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ความสนใจเป้นอย่างมาก นั่นก็คือกิจกรรมโครงงาน นั่นเอง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยนั้น ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กทุก ๆ กิจกรรมเป็นการพัฒนาความพร้อมให้กับเด็กในทุกด้าน ในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมอาจสอดแทรกทักษะการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ให้กับเด็กเช่น ทักษะด้านการกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ ทักษะด้านการคิด ทักษะด้านการพูด เป็นต้น การจัดกิจกรรมในรูปแบบโครงงานก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาความพร้อมให้กับเด็กและทำให้เด็กเกิดทักษะในหลายด้านได้เป็นอย่างดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อน ได้จัดกิจกรรมโครงงานให้กับเด็กอย่างหลากหลาย ซึ่งบางโครงงานอาจสอดคล้องกับหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หรือบางโครงงานอาจจะเป็นโครงงานที่เกิดขึ้นจากความสนใจของเด็ก กิจกรรมโครงงานเป็นกิจกรรมที่สมารถพัฒนาเด็กได้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารณ์ จิตใจ ด้านสติปัญญา และทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้นอกเหนือจากได้พัฒนาการครบทุก 4 ด้าน เช่นทักษะด้านการสังเกต การเปรียบเทียบ การนับ ทักษะการคิด ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นกิจกรรมโครงงานยังเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของเด็กได้เป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมโครงงานนอกจากเด็กจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรม จากการที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้เด็กได้มีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิดกล้าทำ มีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกฎกติกาในการทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักการรอคอย รู้จักการช่วยเหลือกัน รู้จักการพูดคุยสนทนากันระหว่างการทำกิจกรรมทำให้เกิดทักษะด้านการพูด มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและเด็ก มีความสนุกสนานความพึงพอใจในการได้ทำกิจกรรม ทำให้เกิดความพึงพอใจในตนเอง ภูมิใจในผลงานของตนเอง จะเห็นได้ว่ากิจกรรมโครงงานเป้นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด้กได้เป็นอย่างดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงจัดกิจกรรมโครงงานต่างๆ ให้กับเด็กเช่นโครงงานข้าวของฉัน โครงงานมะละกอสีสวย โครงงานทานตะวันแย้มบาน โครงงานแตงกวาของเรา โครงงานถั่วฝักยาว โครงงานชมพู่น่ากิน โครงงานข้าวโพดแสนหวาน โครงงานมะเขือยาว โครงงานดอกเอ๋ยดอกอันชัญ เป็นต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีกิจกรรมโครงงานอีกหลายโครงงานซึ่งไม่ได้นำเสนอมาในที่นี้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะดำเนินกิจกรรมในรูปแบบกิจกรรมโครงงานให้กับเด็กต่อไป โดยจะคำนึงถึงความสอดคล้องของแผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ และคำนึงถึงความสนใจของเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาความพร้อมอย่างเต็มตามศักยภาพของเด็ก และจะมุ่งมั่นพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข