ได้รับการคัดเลือกผลงานเพื่อน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ

อดีตสู่ปัจจุบันกับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
สร้างโดย นางศรีสุดา เริงสมุทร
ผู้จัดทำ ศรีสุดา เริงสมุทร
จังหวัด พังงา | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ประสบการณ์ : จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี

        เรื่องเล่าจากประสบการณ์ “ใต้ร่มพระบารมี” (อดีตสู่ปัจจุบันกับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก -ปฐมวัย) จัดทำโดย นางศรีสุดา เริงสมุทร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหญ่ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว สังกัดองค์การบริหรส่วนตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ประเภทตัวชี้วัด:ประสบการณ์ :จากเรื่องเล่า ใต้ร่มพระบารมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหญ่ ตำบลเกาะยาวน้อย ตั้งอยู่ที่52/7 หมู่2 ตำบลเกาะยาวน้อยสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย ส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม มีนักวิชาการปฏิบัติรักษาการส่วนการศึกษา 1 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 5 คน ผู้ดูแลเด็ก 3 คน และนักการภารโรง 1 คน มีเด็กปฐมวัยปีการศึกษา ๒๕๕๔ จำนวน ๒๒๒คน ปีการศึกษา ๒๕๕๕จำนวน๒๒๘คน เรื่องเล่า จากประสบการณ์ “ใต้ร่มพระบารมี” อดีต สู่ปัจจุบัน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ข้าพเจ้านางศรีสุดา เริงสมุทร อดีตเคยทำงานอยู่ที่ Sixsienes hidaway at yaonoi ครั้งนั้นได้มีส่วนร่วมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัชราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พระองค์เสด็จเยี่ยมเกาะยาวน้อยในปีพุทธศักราช๒๕๕๑ ดิฉันทราบข่าวที่พระองค์ท่านจะเสด็จไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหญ่ทางโทรทัศน์ ขณะนั้นบริเวณ สนามหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเต็มไปด้วยกรวด ดินแดง หลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมศูนย์ฯไม่นานต่อมาข้าพเจ้าก็ลงสอบแข่งขันและได้ทำงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหญ่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา และได้ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน ความเจริญได้เข้ามายังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหญ่และแผ่กระจายไปในท้องถิ่น ถนนก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ต่อมาสนามหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯก็เปลี่ยนไปเป็นสนามหญ้า มีไม้ดอกไม้ประดับรอบๆบริเวณสนามหญ้าดูสวยงามมากยิ่งขึ้น ต้นไม้ก็เติบโตให้ร่มเงา ได้ปรับภูมิทัศน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหญ่ให้ร่มรื่นน่าอยู่ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่าน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สนามหญ้าหน้าในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหญ่กับกิจกรรมเล่นจรวดที่พับกับกระดาษ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหญ่ ยกตัวอย่าง กิจกรรม โครงการยามเช้าเด็กน้อยร่าเริง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหญ่ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย เป็นศูนย์ฯที่เปิดรับเด็กปฐมวัย เตรียมความพร้อม จัดประสบการณ์เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เรียนรู้ผ่านการเล่น มีคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กได้พัฒนาทักษะและเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เด็กปฐมวัยตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล,อนุบาล๑,อนุบาล๒,และอนุบาล๓ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหญ่มีพัฒนาการทั้งสี่ด้านเหมาะสมกับวัย มีประสิทธิภาพ เป็นเด็กดี เด็กเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความสุขต่อไป ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการยามเช้าเด็กน้อยร่าเริง ๑. เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหญ่ทุกคนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านที่เหมาะสมกับวัย ๒. เด็กมีความกระตือรือร้น ได้รับการเรียนรู้ สิ่งแปลกใหม่น่าสนใจตลอดเวลา ๓. เด็กมีความสุข สนุกสนานร่าเริง ได้ออกกำลังกายตามเสียงเพลง, จังหวะดนตรี ๔. เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี และแข็งแรง ภาพกิจกรรมออกกำลังกายในโครงการยามเช้าเด็กน้อยร่าเริง(ทุกวันพุธ) และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ฝึกทำความดีประจำวันบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมช่วยกันเก็บใบไม้ในบริเวณศูนย์-พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหญ่และฝึกความเป็นระเบียบวินัยในการเข้าแถวค่ะ(ชั้นเตรียมอนุบาล) เข้าห้องเรียนตอนเช้า ครูขออาสาสมัครออกมา เป็นผู้นำในการท่องดุอาร์(ตามหลักศาสนาอิสลาม)ครูสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและหลักการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ภาพจากโครงการบัณฑิตน้อยปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพหนูน้อยอาเซียนในงานโครงการกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหญ่ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในช่วงวันหยุดคณะครูหาความรู้เพิ่มเติมกับบุคลากรที่มีความรู้ในท้องถิ่น(ปราชญ์ชาวบ้าน)เพื่อนำไปปรับใช้กับเด็กปฐมวัยในหน่วยภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับวัยและ ให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ครูฝึกการสานใบเตย(ใบเตยป่า)เป็นเสื่อผืนเล็ก ที่วางแก้ว ที่รองหม้อ เป็นต้น โครงการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหญ่ เชิญวิทยากร ผู้ปกครองเด็กในชุมชนเข้าร่วมในกิจกรรมสานใบมะพร้าวเป็นปลาตะเพียน ลูกตะกร้อ งู เป็นต้น ขอขอบคุณ ๑.อาจารย์ ก้อเดช เริงสมุทร อาจารย์ที่ปรึกษา(อาจารย์ร.รบ้านน้ำจืด) ๒.คุณภนิษฐกา เลิ้ยงถนอม เพื่อนที่ปรึกษา(จ.ตราด) ๓.คุณสุวิมล ตันติยาวรเวช (รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหญ่) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….