โครงการ "หนูน้อยรักการออม" ประจำปี 2555
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน 1 ( นางสาวบังอร ยะหัตตะ )
ผู้จัดทำ นางสาวบังอร ยะหัตตะ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

         ดิฉันชื่อ นางสาวบังอร ยะหัตตะ อายุ 41ปี นักศึกษาโครงการ รมป. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่นที่4 ทำงานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน 1 (ภายในโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน) ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน มีครูทั้งหมด 3 คน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 60 คน ได้จัดทำโครงการ "หนูน้อยรักการออม" 1.หลักการและเหตุผล จากการศึกษาสภาพปัจจุบันพบว่าเศรษฐกิจเป็นปัญหาของผู้ปกครองนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน 1 ได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองโดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน 1 ได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รู้จักการอดออม ใช้เงินอย่างรู้คุณค่า อีกทั้งให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติจริง เพื่อเป็นหลักสำคัญของการประหยัดและช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหินซ้อนได้กำหนดปรัชญาการศึกษาและวิสัยทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านและมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย และสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน 1ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักคุณค่าของเงินและการเก็บออม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 2.วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะพื้นฐานด้านการออมเงิน 2.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของเงิน 2.3 เพื่อฝึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดและอดออม 3.เป้าหมาย 3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน 1 จำนวน 60 คน ได้เข้าร่วม กิจกรรมโครงการ "หนูน้อยรักการออม" 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน 1ได้เรียนรู้ถึงวิธีการออมเงินและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของเงินในการประหยัดนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 4. วิธีดำเนินการ 4.1 ชี้แจงระเบียบต่างๆในกิจกรรมให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบ 4.2 ประกาศเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "หนูน้อยรักการออม" 4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "หนูน้อยรักการออม" 4.4 จัดทำรายชื่อนักเรียนติดกระปุกออมสิน 4.5 คืนเงินออมให้นักเรียนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 5. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2555 – เดือนกุมภาพันธ์ 2556 6. สถานที่ดำเนินโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน 1 7. สถานที่ดำเนินโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน 1 8. รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณการใช้จ่ายได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน โดยการจัดซื้อกระปุกออมสินจำนวน 60 อัน 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวบังอร ยะหัตตะ ครูผู้ดูแลเด็ก/รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10. การติดตามประเมินผล 10.1 ประเมินผลการปฏิบัติโดยการสังเกต 10.2 การตรวจสอบบัญชีเงินออมนักเรียน 11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 11.1 นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเรื่องการประหยัดและอดออม 11.2 นักเรียนสามารถนำความรู้ทักษะเกี่ยวกับการออมไปใช้ในชีวิตประจำวัน