โครงการบัณฑิตน้อย
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู
ผู้จัดทำ นางสมเกียรติ ขันชัยภูมิ
จังหวัด ชัยภูมิ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        โครงการ บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู ๑. หลักการและเหตุผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังค่านิยมทางการศึกษาที่ดีให้กับเด็กปฐมวัยโดยการจัดโครงการ บัณฑิตน้อย ขึ้นเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการรับวุฒิบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้เด็กปฐมวัยที่เรียนจบหลักสูตรได้รับวุฒิบัตรและเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับขั้นต่อไป ๒. วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เด็กปฐมวัยที่เรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูได้รับวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ๒. เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมทางการศึกษาที่ดีให้กับเด็กปฐมวัย ๓. เป้าหมาย เด็กปฐมวัยที่เรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู ๔. วิธีการดำเนินงาน ๑. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เพื่อวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม ๒. มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน / เสนอโครงการ / กิจกรรม ๓. ปฏิบัติงานตามโครงการ / กิจกรรม ๔. รายงานผลโครงการ / กิจกรรม ๕. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ๕.๑ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ได้มาตรฐานเหมาะสมตามวัย ๖. ระยะเวลาการดำเนินงาน มีนาคม 2556 ๗. สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ๘. งบประมาณ จำนวน 5,000 บาท ๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เด็กปฐมวัยที่เรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูได้รับวุฒิบัตรทุกคน ๒. เด็กปฐมวัยได้รับการปลูกฝังค่านิยมและการเป็นแบบอย่างทางการศึกษาที่ดีทุกคน