โครงการปลูกผักสวนครัว(เศรษฐกิจพอเพียง)
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองเก่า
ผู้จัดทำ ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ทองนาค
จังหวัด นครราชสีมา | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ศพด.มีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

         ข้าพเจ้าครูผู้ดูแลเด็กได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9 มีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และต้องประกอบไปด้วยสองเงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม ข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ทองนาค จึงได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นการวางรากฐานที่ดีในการดำเนินชีวิตจำได้จัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ ขั้นตอน กระบวนการ วิธีดำเนินการ ในการปลูกผักสวนครัวไว้สำหรับทำอาหารกลางวันซึ่งเป็นอาหารที่เด็กๆภาคภูมิใจเพราะเป็นผักที่ตนเองและเพื่อนๆช่วยกันปลูก และรดน้ำ จนเติบใหญ่ให้เราได้รับประทานโครงการปลูกผักสวนครัวนี้ทำให้เด็กรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นการฝึกฝนให้เด็กมีความรับผิดชอบเหมาะสมวัยทำให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพราะหน้าได้เหมาะสมกับวัยและเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักการอยู่อย่างพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล ในการดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขดังคำกล่าวที่ว่า มีความรู้คู่คุณธรรม เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันปลูกฝังสิ่งดีงามให้กับเด็กได้เรียนรู้และพึ่งปฏิบัติเพื่อให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าและภายในปี 2558 นี้การศึกษาของไทยได้เข้าสู่อาเซียลที่ต้องมีการแข่งขันเพื่อให้เด็กได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขข้าพเจ้าจึงนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง การอยู่ร่วมสังคม ได้อย่างมีความสุข ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองเก่าของเราจึงได้ตอบสนองนโยบายในการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารามณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญาจากการเรียนรู้โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียนได้รับจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอนได้เหมาะสมกับวัย