หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอ้
ผู้จัดทำ นางลำไย สิมมา
จังหวัด อุบลราชธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ศพด.มีจำนวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์

        เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง บ้านเอ้ หมู่ที่6 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่โดยประมาณ 3,376 ไร่ พื้นที่อาศัย 200 ไร่ พื้นที่ทำกิน 1,976 ไร่ ที่สาธารณะ 1,041 ไร่ ป่า 159 ไร่ ประชากรจำนวน 1,058 คน อาชีพหลักคือ การทำนาข้าวและปลูกผัก หลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะนำฟางข้าวมาทำฟาร์มเห็ดฟาง และน้ำยาล้างจาน นำมาไว้ใช้และกินเอง ส่วนที่เหลือนำไปขายเป็นรายได้เสริม หน่วยงานต่างมองเห็นความสำคัญจึงยกระดับหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอและส่งต่อระดับจังหวัดต่อไป *หน้าหมู่บ้านมีพุทธสถานครองราชย์ ๖๐ ปี ไว้กราบไหว้สำหรับชาวบ้านและบุคคลที่ผ่านไปมา (ยินดีตอนรับทุกท่าค่ะ)