โครงการ กล้วย...กล้วยของหนู
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหกหลังนอก สังกัดเทศบาลตำบลหนองลาน
ผู้จัดทำ นางสงวน ดาปาน นักศึกษารุ่น 6/2 (10ภาคเรียน) รหัส 541131321060
จังหวัด กาญจนบุรี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ศพด.สามารถจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหกหลังนอก มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง “โครงการเรื่องกล้วย...กล้วยของหนู “ จัดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ตามความสนใจของเด็ก โดยเด็กเป็นผู้ศึกษาขั้นตอนอย่างลึกซึ้งตั้งแต่ต้นจนกระทั่งหมดความสนใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหกหลังนอก มีความสนใจเกี่ยวกับกล้วย ซึ่งเด็กบางคนมีประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับกล้วยไม่เหมือนกัน บางคนรู้ว่ากล้วยมีสีเหลืองกินได้ บ้างก็บอกกล้วยนิ่มๆเละๆ กล้วยทำขนมได้ บางคนบอกต้นกล้วยมีแต่ใบ ไม่มีดอกบ้างไม่มีลูกบ้าง ซึ่งแต่ละคนจะตอบไม่เหมือนกัน ครูจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เด็กได้คิดหาวิธีการหาคำตอบและศึกษาด้วยตนเองซึ่งเป็นวิธีการส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักคิดแก้ปัญหา ค้นคว้าหาคำตอบ การสังเกต การเปรียบเทียบ นอกจากนี้เป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ได้เต็มศักยภาพของเด็ก ระยะการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่1 เริ่มต้นโครงการ : ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กๆทานเมื่อเช้าเด็กๆทานอะไรมาบ้างในเช้านี้คำตอบที่ได้มี นม นมเปรี้ยว ขนม ลุกชิ้น ข้าวเหนียวหมู มีหลายคนตอบซ้ำๆกับเพื่อน แต่น้องอันปันตอบว่า แม่ซื้อกล้วยทอดให้กิน แถมเอามากินที่โรงเรียนอีกด้วย เพื่อนก็หันไปมองน้องอันปันด้วยความอยากรู้อยากเห็นกล้วยทอด คุณครูจึงถามน้องอันปันว่าซื้อมาจากไหน อร่อยไหมแค่นั้นแหละเพื่อนๆก็ไปห้อมล้อมน้องอันปันเป็นการใหญ่ คุณครูจึงต้องสงบเหตุการณ์ด้วยการขอกล้วยทอดของน้องอันปันมาเป็นสื่อในการพูดคุย คุณครูใช้กล้วยทอดมาเป็นสื่อให้เด็กๆถามในสิ่งที่ตนเองอยากรู้อยากเห็น ดังนี้ น้องพีท : กล้วยทอดทำมาจากอะไรครับครู น้องบิ๊ก : ทำจากกล้วยใช่ไหมครับ แล้วมันเป็นกล้วยได้ยังไง น้องต้นข้าว : กล้วยมันทำอะไรได้อีกคะ น้องตั้น : บ้านน้องตั้นมีต้นกล้วยไม่เห็นมีลูกเลย มันมีลูกหรือเปล่า น้องสโนไวท์ : แม่เล็กหนูเอากล้วยมาใส่ไฟกินด้วยคะ น้องพี่ทาม : แม่พี่ทามซื้อกล้วยมาให้พี่ทามกินด้วย อร่อย...ด้วย น้องนิว : แม่บอกใบต้นกล้วยมียาง ซักไม่ออก คุณครูได้คำถามที่เด็กๆสงสัย และนำข้อมูลความสงสัย ทั้งหมดมาพูดคุยกับผู้ปกครองและแจ้งผู้ปกครองทราบว่าเรื่องและเนื้อหาที่จะจัดทำโครงการ คือเรื่องที่เกี่ยวกับ “กล้วย” เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้ คุณครูก็ให้ผู้ปกครองบอกสิ่งที่เกี่ยวกับกล้วยให้เด็กๆฟังที่บ้านเช่น ที่บ้านมีกล้วยอะไร กล้วยมีสีอะไร มีต้นเป็นอย่างไร มีใบมีดอกหรือไม่เป็นต้น แล้วให้เกนำเร่องที่ปกครองบอกนั้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันรุ่งขึ้น เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่กับเพื่อนๆ ระยะที่2 ระยะพัฒนาโครงการ : ระยะนี้เด็กๆและครูได้ร่วมกันวางแผนเพื่อค้นคว้าหาคำตอบจากการอภิปราย การเรียนรู้ด้วยการศึกษาจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญ การออกสำรวจพื้นที่ การสังเกตและการลงมือปฏิบัติ ในระยะนี้เด็กๆจะสนุกกับการได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ออกนอกสถานที่ ได้ชิม ได้จับ ได้สัมผัส ได้ดมกลิ่น ได้เห็นของจริง และยังได้สนุกสนานกับการได้ทำงานศิลปะ การพิมพ์สี การวาดภาพ การเป่าสี การประดิษฐ์ของเล่นจากส่วนต่างๆของกล้วย และสำคัญเด็กได้ทำขนมจากกล้วยด้วยตนเอง ระยะที่ 3 สรุปโครงการ : เมื่อเด็กๆได้คำตอบในสิ่งที่ตนอยากรู้แล้ว จึงมาทบทวนและสรุปความรู้ที่ได้มาคุณครูจึงได้จัดให้มีการแสดงผลสรุปของเด็กๆเพื่อให้เด็กได้แบ่งปันให้ผู้อื่นรับทราบถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาโดยการเชิญชวนผู้ปกครองและเพื่อนๆเข้าชมการจัดนิทรรศการ โครงการ “เรื่องกล้วย กล้วยของหนู” ณ ศูนย์บ้านหกหลังนอก