งานวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีฐาน
ผู้จัดทำ นางส่อย จันเหลือง
จังหวัด ยโสธร | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ศพด.มีการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและครบวงจร

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นเด็กเป็นสำคัญ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะสิ่งต่าง ๆ จากประสบการณ์ตรงและให้เด็กได้ลงมือปฎิบัติด้วยตนเอง โดยผ่านการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ๖ กิจกรรม ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมกับวัยของเด็ก ยกตัวอย่าง การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันสำคัญของเด็กที่ได้ผ่านการจัดประสบการณ์จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีฐาน ในการจัดกิจกรรมนี้เพื่อ ส่งเสริมความสามัคคี สร้างความผูกพันระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นสร้างรอยยิ้ม ความอบอุ่น ความภาคภูมิใจแ่ก่ทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้