โครงการบัณฑิตน้อย
สร้างโดย นางอัญชลี กองจันทร์
ผู้จัดทำ นางอัญชลี กองจันทร์
จังหวัด ชัยภูมิ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ศพด.มีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

        โครงการ :โครงการบัณฑิตน้อย หลักการและเหตุผล : การจัดการเรียนการสอนต้องให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก โดยเฉพาะต้องสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ ศักยภาพ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน การจัดโครงการบัณฑิตน้อยถือเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากรากฐานของพัฒนาการก้าวต่อไป ในแต่ละปีการศึกษาจะมีผู้เรียนจบหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น จึงมีพิธีรับอนุบัตรและรางวัลเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย เพื่อให้ผู้เรียนมีขวัญและกำลังใจในความสำเร็จของตน วัตถุประสงค์ : 1. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน 2. ผู้ปกครองได้ร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของบุตรหลาน 3. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนต่อชุมชน เป้าหมาย : เชิงคุณภาพ 1. - ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตน เชิงปริมาณ 2. - ผู้เรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ร้อยละ 90 KPI : 1. ผู้เรียนได้รับอนุบัตรในความสำเร็จของตน 2. ผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน 3. โรงเรียนได้เผยแพร่กิจกรรมต่อชุมชน