โครงการประชุมผู้ปกครอง
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งสลอด
ผู้จัดทำ นางจิดาภา นวมนิ่ม
จังหวัด เพชรบุรี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ศพด.มีการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        ศูนย์พัฒนาเด็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย ซึ่งผู้ปกครองต้องทราบถึงกฎระเบียบ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจตรงกัน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ และพร้อมที่จะไปเรียนในระดับอนุบาล อีกทั้งยังสามารถปรับตัวในการมาโรงเรียนได้เร็วยิ่งขึ้น ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจตรงกัน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก 2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจกฎระเบียบและกิจกรรมการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. เพื่อให้ผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องของการดูแลเด็กปฐมวัย 3. เพื่อให้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ