โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยนักเรียน
สร้างโดย ศูนย์เชาวน์วัศ
ผู้จัดทำ นางสาวนิสรา จินดาวลีรัตน์
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ศพด.มีความร่วมมือระหว่างบ้าน,ศาสนา,การศึกษา,ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชุมชน

         ข้าพเจ้านางสาวนิสรา จินดาวลีรัตน์ อายุ 32 ปี นักศึกษาโครงการ รมป.ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่น 1 ทำงานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม (ศูนย์เชาวน์วัศ) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 8 ปี 10 เดือน รับราชการเมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนเชาวน์วัศ คือ นายวิชิต ภาคอินทรีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม คือ นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นักวิชาการศึกษา คือ นางวิลาวัณย์ ตรีสินธุ์ สถานที่อาคารเรียน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 อาคารเรียนเป็น 2 ชั้น อนุบาล 3 ขวบอยู่ชั้นล่าง เนื่องจากยืมอาคารและสถานที่เรียน ทางศูนย์ฯ มีบุคลากรทั้งหมด 5 คน โดยมีครู 3 คน มีพนักงานจ้างทั่วไป 1 คน และมีแม่บ้าน 1 คน จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2555 มีทั้งหมด 63 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับคัดเลือกให้เป็น "ศูนย์ 3 วัย เทิดไท้องค์ราชัน" ทางศูนย์ฯ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและครบทั้ง 6 กิจกรรมให้กับนักเรียน และมีกิจกรรมเสริม คือ กิจกรรมตามโครงงานและโครงการต่างๆ ที่จะนำเสนอเป็นกิจกรรมตามโครงการ คือ โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยนักเรียน เนื่องจากสุขภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดีจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยสูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่สำคัญในวัยเด็ก การมีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนั้น เป็นสิทธิขั้นต้นของมนุษย์ที่ผู้อื่นไม่สามารถหยิบยื่นให้ได้ และเป็นหน้าที่ของคนทุกคนจะต้องแสวงหา สร้างเสริมให้เกิดกับตนเองพร้อมทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่นที่อยู่ใกล้ชิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การบริการสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง การตรวจสุขภาพของนักเรียนที่ค้นหาความผิดปกติทางด้านสุขภาพของนักเรียนตั้งแต่ระยะแรก เพื่อช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที ทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และเป็นการปลูกฝังนิสัยในการรักษาและดูแลสุขภาพของตนเอง โดยการประสานงานกับสาธารณสุขประจำตำบลคานหาม รวมทั้งจัดกิจกรรมการแปรงฟัน , การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง , การล้างมือ ก่อนรับประทานอาหาร และการจัดอาหารให้ครบ 5 หมู่ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้ ครูพานักเรียนไปเข้าแถวเคารพธงชาติ มีการออกกำลังกายประมาณ 5 นาที เมื่อกลับเข้ามาในห้องเรียนครูมีการตรวจสุขภาพนักเรียน เข่น ฟัน เล็บมือเล็บเท้า เสื้อผ้า ผม หู เป็นต้น แล้วนำไปบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียนเปฅ็นประจำทุกวัน มีการวัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนักแล้วนำไปเทียบกราฟเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน ครูจัดทำบอร์ดนิเทศให้ความรู้ด้านสุขภาพและสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ จัดมุมสุขภาพนักเรียน แจกแผ่นพับผู้ปกครองในการให้ความรู้สุขภาพและการจัดกิจกรรมนักเรียนทุกเดือน ครูสอนให้นักเรียนรู้จักการมีสุขนิสัยและสุขอนามัยที่ดี โดยการให้ความรู้ในด้านการล้างมือที่ถูกวิธีก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำทุกครั้ง นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จนักเรียนรู้จักการแปรงฟันที่ถูกวิธี แปรงฟันเสร็จก็เข้านอนหลับพักผ่อนตอนกลางวัน การนอนหลับเป็นประโยชน์ต่อเด็กในการเจริญเติบโตของร่างกายและสติปัญญา ตื่นนอนมาล้างหน้าปะแป้งต่อด้วยการดื่มนมโรงเรียน ทางศูนย์มีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและโรงพยาบาลประจำอำเภอในการให้หมอมาหยอดวัคซีน ตรวจสุขภาพนักเรียนและการเคลือบฟลูออไรด์ทุกภาคเรียน ถ้านักเรียนคนไหนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ครูจะส่งเรื่องให้ผู้ปกครองรับทราบและให้ปรึกษากับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หรือโรงพยาบาลประจำอำเภอ เพื่อช่วยกันหาทางแก้ไขและรักษาให้กับนักเรียน ครูมีการศึกษาหาความรู้โดยการเข้ารับการอบรม /สัมมนาทุกครั้งที่มีโครงการ และทางศูนย์ฯ มีการจัดทำโครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง โดยการเชิญผู้ปกครองมาเข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงวัย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้