โครงการอาหารปลอดภัย ปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก ทต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ผู้จัดทำ อัษฎาภรณ์ สาพรม
จังหวัด หนอง บัวลำภู | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ศพด.จัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน

         การเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วงในเด็กปฐมวัย นอกจากส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต การเรียนของเด็กแล้ว ยังเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับผู้ปกครอง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายอาหารปลอดภัย ลดโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วงในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ โดยนำร่องใน ๙ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง นครสวรรค์ นนทบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น อุดรธานี สงขลา และภูเก็ต จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดอบรมสัมมนาโครงการอาหารปลอดภัย ปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๘ ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก สังกัดเทศบาลตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่องเพื่อพัฒนาต้นแบบ โดยจุดเน้นของโครงการจะให้ความสำคัญด้านสุขาภิบาล สุขลัษณะของโรงอาหาร การเลือกวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัย วิธีการปรุงอาหารที่ปลอดภัยมีความเหมาะสม และตัวของผู้ปรุงอาหาร (แม่ครัว) ต้องผ่านการตรวจโรค และได้รับการอบรมในเรื่องโภชนาการ การฝึกให้เด็กรู้จักการดูแลสุขอนามัยของตนเอง เช่น การล้างมือก่อน-หลังการรับประทานอาหาร ก่อน-หลังการใช้ห้องน้ำ-ห้องส้วมเพื่อความปลอดภัยห่างไกลจากโรค ซึ่งโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีแผนปฏิบัติงานที่เด่นชัด มีนโยบายด้านอาหารปลอดภัย และรายงานความคืบหน้าให้ทางจังหวัดทราบเป็นระยะ โดยผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และหน่วยงานต้นสังกัด (อบต./เทศบาล) เพื่อหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน เด็กปฐมวัยจะได้มีภาวะโภชนาการสมวัย ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีความปลอดภัย ลดอัตราการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง เพื่อเด็กไทยจะได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดีกันถ้วนหน้า