หนุูน้อยปลูกผักกินเอง
สร้างโดย ศพด.อบต.นาดง
ผู้จัดทำ นางสาวนิตยา จำปาศรี
จังหวัด หนองคาย | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ศพด.สามารถจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาดงจัดทำกิจกรรมปลูกพืชผักส่วนครัวขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเอง โดยให้เด็กนักเรียนและครูได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เริ่มตั้งแต่การหาเมล็ดพันธุ์พืช เตรียมแปลงดินเพื่อปลูก ลงมือปลูก และการรดน้ำพรวนดิน รวมไปถึงการรักษาพืชผักสวนครัวร่วมกัน กัน ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเอง และครูคอยแนะนำวิธีการลงมือปฏิบัติอย่างถูกวิธี กิจกรรมการปลูกพืชผักส่วนครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักปลูกผักรับประทานเอง รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียง การอยู่อย่างพอเพียง การรู้จักประหยัด เรียนรู้วิธีการปลูกผักสวนครัวด้วยตนเอง และเรียนรู้ที่จะลงมือปฏิบัติเอง กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวนี้ เด็กนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย เด็กได้ลงมือปฏิบัติเอง ได้ใช้ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านอารมณ์-จิตใจ เด็กนักเรียนมีความสนุกสนาน ที่ได้ปลูกผักด้วยตนเอง ด้านสังคม เด็กได้ช่วยกันลงมือปลูกผัก เกิดความสามัคคี และรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านสติปัญญา เด็กได้เรียนรู้วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว เกิดการเรียนรู้และตั้งคำถามว่าผักโตได้ยังไง พอผักโตแล้วนำเอาไปใช้อะไร ทำให้เด็กนักเรียนเกิดกระบวนการคิดด้วยตนเอง