ปรับปรุงภูมิทัศน์
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ
ผู้จัดทำ ผู้นำเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน นิลเนตร วงค์สำราญ
จังหวัด แม่ฮ่องสอน | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน

        คุณครูร่วมกับผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ร่วมกันปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้าน การทำความสอาด ล้อมรั้ว ดายหญ้า ปลูกดอกไม้ เก็บขยะ รอบๆบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กเปิดใหม่ อาคารสถานที่เปิดทำการเรียนการสอน อาศัยห้องเรียนเก่าของโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ เป็นที่ทำการเรียนการสอน ไม่ได้มาตรฐาน ขอฝากข่าวสารถึงผู้นำเครือข่ายทุกจังหวัด ว่าผู้นำเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอรับบริจาค สื่อการเรียนการสอน จากท่านผู้ใจดีทุกท่าน เพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ ยังขาดสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก เด็กนักเรียนที่นี่รอรับธารน้ำใจจากท่าน...สำหรับการจัดกิจกรรมมีผู้ปกครองให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะได้ไม่เต็มที่ตาม..แต่การพัฒนาก็เกิดขึ้นด้วยดี จากผู้ปกครองไม่กี่คน เพราะที่นี่ คือหลายชนเผ่าที่อยู่ร่วมกัน