โครงการวันเด็กแห่งชาติ
สร้างโดย บ้านเล่า
ผู้จัดทำ นางพวงพยอม วรรณพงษ์
จังหวัด ชัยภูมิ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ศพด.มีการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        โครงการ/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่า ๑. หลักการและเหตุผล กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นกิจกรรมที่จะสร้างความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก,ผู้ปกครองเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองร่วมปฎิบัติกิจกรรมร่วมกัน ให้ครูและผู้ปกครองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเด็กร่วมกันเพื่อนำมาปรับใช้กับเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ดังนั้นทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพื้นฐานการศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพ ๒. วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออกมากขึ้น ๒) เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้น ๓) เพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญและพัฒนาการของเด็กในความปกครอง ๓. กิจกรรมในโครงการ ๑) ให้ผู้ปกครองและเด็กทำกิจกรรมร่วมกัน ๒) เด็กแสดงความสามารถบนเวที ๓) รับประทานอาหารกลางวัน ๔. เป้าหมาย ๑. เชิงปริมาณ เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๒. เชิงคุณภาพ เด็กมีพัฒนาการทุกด้านดีขึ้นและมีความสุขสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม ๕. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ๕.๑ ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ได้มาตรฐานเหมาะสมตามวัย ๖. วิธีดำเนินการ ๑. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เพื่อวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม ๒. มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน / เสนอโครงการ / กิจกรรม ๓. ปฏิบัติงานตามโครงการ / กิจกรรม ๔. รายงานผลโครงการ / กิจกรรม ๗. สถานที่ในการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ๘. งบประมาณ จำนวน ๕๐๐ บาท ๙. ผู้ร้บผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่า ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1) เด็กปฐมวัยกล้าแสดงออกมากขึ้น 2) เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น 3) ผู้ปกครองทราบพัฒนาการของเด็ก