โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใสวัยก่อนเรียน
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง
ผู้จัดทำ นายอิทธิวรรธน์ สงคง
จังหวัด พัทลุง | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ศพด.มีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

        โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใสวัยก่อนเรียน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๕๖ สุขภาพช่องปากของเด็กวัยก่อนเรียน ช่วงอายุ ๓-๖ ปี เป็นวัยที่มีปัญหาในเรื่องโรคเกี่ยวกับช่องปากมากกว่าเด็กวัยอื่น โรคฟันผุในเด็กเล็กนับเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งและก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งสุขอนามัยของเด็ก และค่าใช้จ่ายสูงเพื่อการรักษา เนื่องจากปัจจัยหลายประการ อาทิ การบริโภคอาหาร การดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครองแล้วผู้ดูแลเด็กทักษะการทำความสะอาดช่องปาก เป็นต้น จากการสำรวจสุขภาพช่องปากเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์และและโรงเรียนอนุบาลเขตอำเภอควรขนุน เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๒๘ สิงหาคม พบว่า เด็ก ๓-๖ ปี มีฟันน้ำนมผุสูงถึงร้อยละ ๗๙.๗๙ และปราศจากฟันน้ำนมผุเพียงร้อยละ ๒๗.๒๑ โดยเด็กกลุ่มอายุ ๓ ปี ปราศจากฟันผุเพียงร้อยละ ๓๓.๙๔ เมื่อเทียบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ แผนงานด้านสาธารณสุข ซึ่งมีเป้าหมายให้เด็กก่อนวัยเรียนอายุ ๓ปี ปราศจากฟันผุร้อยละ ๔๐ พบว่าต่ำกว่าเป้าหมายมาก ทั้งนี้ปัญหาทันตสุขภาพนั้นจะก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ปัญหาฟันผุเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขและป้องกันได้ เพื่อไม่ให้ลุกลามและรุนแรงต่อไป โดยต้องอาศัยการดูแลสุขภาพช่องปากจากผู้ปกครอง หรือครูผู่ดูแลเด็ก ประกอบกับเด็กวัยนี้เป็นวัยที่เหมาะสม ที่จะปลูกฝังสุขนิสัยที่ถูกต้อง ซึ่งผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเป็นกลุ่มที่สามารถดูแลทันตสุขภาพของเด็กได้ งานทันตกรรมกลุ่มงานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลควนขนุน เห็นถึงความสำคัญของการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน จึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพที่ดี ให้แก่เด็กโดยการให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลทันตสุขภาพแก่เด็ก