กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (นักดำน้ำ)
สร้างโดย นักศึกษารุ่น 6/2 กลุ่ท 10 เทอม
ผู้จัดทำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สงขลา
จังหวัด ตรัง | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีทักษะในการหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

        การทดลองเรื่อง นักดำน้ำในขวด อุปกรณ์ หลอดดูดน้ำ ดินน้ำมัน ขวดพลาสติกใสใบใหญ่พร้อมฝาปิด กรรไกร เทปกาว วิธีการทดลอง 1. ตัดหลอดยาวประมาณ 3 นิ้ว 2.พับโดยไม่ต้องแบ่งครึ่ง ติดเทปกาว ตัดปลายยาวเป็น 2 แฉก พับปลายยาว 1แฉก 3.ถ่วงด้วยดินน้ำมัน(เพิ่มหรือลดดินน้ำมันให้หลอดลอยปริมน้ำ เอาหลอดใส่ขวดน้ำและปิดฝาให้แน่น 4.ค่อยๆบีบและค่อยๆปล่อยสังเกตหลอดที่อยู่ในขวด ผลการทดลอง เมื่อบีบขวดจะทำให้นักดำน้ำจมลง และเมื่อปล่อยมือจะทำให้นักดำน้ำลอยขึ้น ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เมื่อเราบีบขวดพลาสติกน้ำจะถูกดันเข้าไปอัดอากาศที่อยู่ในปลอกปากกา ทำให้นักดำน้ำมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ ดังนั้นนักดำน้ำจึงจม เมื่อปล่อยมือ ขวดพลาสติกจะขยายตัวออก อากาศที่อยู่ในหลอดจะขยายตัวทำให้นักดำน้ำมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ ดังนั้นมันจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำอีกครั้งหนึ่ง การนำไปใช้ การทดลองดังกล่าวใช้หลักการเช่นเดียวกับการสร้างเรือดำน้ำ อ้างอิงจาก http://arts.kmutt.ac.th/ssc210/Group%20Project/G244/G17/a09.html#g