อบรมโครงการพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ขั้นพัฒนา) จ.ปราจีนบุรี
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระเบาะไผ่
ผู้จัดทำ นางปาริชาต อ่อนน้อม
จังหวัด ปราจีนบุรี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ศพด.มีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบ

        เกณฑ์มาตรฐานถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1. การบริหารจัดการที่ดี 2. กระบวนการบริการหรือการจัดประสบการณ์การเรียนเรียนรู้ของเด็กที่มีคุณภาพและ 3. ประสิทธิผลจากการดำเนินงาน คือ เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ให้ใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์และยกระดับคุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดให้พัฒนามาตรฐาน (ขั้นพัฒนา) จำนวน 23 มาตรฐาน 94 ตัวบ่งชี้ขึ้นมาบนพื้นฐานของเกณฑ์มาตรฐาน 3 ประการคือ 1. การบริหารจัดการที่ดี 2. กระบวนการบริการหรือการจัดประสบการณ์การเรียนเรียนรู้ของเด็กที่มีคุณภาพและ 3. ประสิทธิผลจากการดำเนินงานเพื่อเป็นการต่อยอดในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติและตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามโครงการอบรมสร้างมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรีสู่มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพัฒนา) ขึ้นในวันที่ 1-2 และ 9 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมฮิลล์ไซต์ คันทรีโฮม กอล์ฟ & รีสอร์ท ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขึ้น เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีให้ได้ 23 มาตรฐาน 94 ตัวบ่งชี้ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้