ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร-ครูผู้ดูแลเด็ก
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง
ผู้จัดทำ นางสาวจันจิรา รสเกลี้ยง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ศพด.มีการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและครบวงจร

        เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง นายสุโข แก้วบัวทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง นายชัยยุทธ ไชยวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง นางสาวสุนิษา พรหมสวาสดิ์ และนายธรรมกร ขำแก้ว บุคลากร เข้าประชุมประจำเดือนมิถุนายนแจ้งข่าวสารต่างๆ ร่วมกับคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง โดยมีวาระการประชุม คือ เรื่องที่ 1 การรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยแจ้งให้อสม.เข้ามาพ่นยาป้องกันไข้เลือดออก เรื่องที่ 2 เรื่อง การเตรียมตัวต้อนรับการศึกษาดูงานของคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 จำนวน 110 คน โดยจะมาดูข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค เพื่อนำไปเป็นต้นแบบของการส่งเข้าประกวดในปีนี้ ให้คณะครูช่วยดูเรื่องสถานที่ศูนย์เด็กเล็กให้มีความพร้อมในการต้อนรับ เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และอาหารกลางวันสำหรับผู้ศึกษาดูงาน เรื่องที่ 3 เรื่องการแข่งขันกรีฑาประจำอำเภอท่าฉาง ให้คณะครูฝึกซ้อมนักเรียน ทั้งในด้าน กรีฑา และ ขบวนพาเหรด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉางสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่