โครงการหนูน้อนรักการออม
สร้างโดย ศพด.บ้านสังฆจายเถร (ครูหนิง)
ผู้จัดทำ นางสาวสาลินี สุนจิรัตน์
จังหวัด สุพรรณบุรี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ศพด.มีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

         ด้วยสภาวะปัจจุบันของประเทศชาติที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวด้วยความรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาทางการเงินกับประชาชนในทุกระดับ เกิดการแข่งขันกันทางธุรกิจอย่างสูง ดังนั้นการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นต้องดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังฆจายเถร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้รู้จักความพอเพียง โดยเริ่มต้นจากเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังฆจายเถร ด้วยโครงการหนูน้อยรักการออม เพื่อให้เด็กได้เห็นถึงความสำคัญของความประหยัดและการออมเงินไว้ใช้ในภายหน้า ทั้งยังเกิดความสำนึกถึงความสำคัญของคุณค่า ของเงินที่ผู้ปกครองหามาจากหยาดเหงื่อแรงกาย