การผลิตสื่อนวัตกรรมการถักไหมพรมด้วยมือให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสลกบาตร
ผู้จัดทำ นางสุวารี กฤตสุภะ
จังหวัด กำแพงเพชร | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีทักษะการคิด,ภาษา,การสังเกต,การจำแนก,การเปรียบเทียบและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

        การผลิตสื่อนวัตกรรมการถักไหมพรมด้วยมือให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง คุณครูสุวารี กฤตสุภะได้ออกไอเดียการนำนวัตกรรมสิ่อการเรียนรู้การผลิตสื่อนวัตกรรมการถักไหมพรมด้วยมือให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง ให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะการคิดให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง การจำแนกสี ขนาด เปรียบเทียบเล็ก ใหญ่ กลาง และสมารถนำวิธีการเรียนการสอนของคุณครู เรื่องการแปรงฟันดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน การแปรงฟันที่ถูกวิธี ในสื่อที่คุณครูนำมาสอนการเล่านิทาน การเล่นบทบาทสมมุติให้เด็กนำนวัตกรรมสิ่อการเรียนรู้การผลิตสื่อนวัตกรรมการถักไหมพรมด้วยมือ ได้ส่งเข้าประกวดนวัตกรรมการผลิตสื่อนวัตกรรมการถักไหมพรมกับโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุร๊ อำเภอขาณุ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1