โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอหลัง
ผู้จัดทำ นางประภาพร แก้วฉาย
จังหวัด นราธิวาส | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ ศพด.และมีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา

         เมื่อวันที่12 มิถุนายน พ.ศ.2556 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอหลังได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองขึ้น โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอหลัง ในด้านการเรียนการสอน และข้อปฏิบัติระเบียบต่าง ๆ ของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอหลัง เป็นการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอหลัง ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองรับทราบถึงนโยบายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอหลัง 2. เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางและปฏิบัติ เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน 3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ปกครองกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตอหลัง 4. เพื่อร่วมมือให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน 5. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน 6. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆของทางศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านตอหลัง