โครงการหนูน้อยฟันสวย
สร้างโดย ศดว.เชียงแก้ว
ผู้จัดทำ นางบุญส่ง วรรณหา
จังหวัด อุบลราชธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ ศพด.และมีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา

        ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเชียงแก้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหนูน้อยฟันสวย ซึ่งดำเนินการโดยส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจิกเทิง ได้ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากแก่นักเรียน และผู้ปกครองของ ศดว.เชียงแก้ว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 150 คน ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดประกวดหนูน้อยฟันสวย การสาธิตการแปรงฟัยอย่างถูกวิธี และการแจกรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการประกวดด้วย