ระบายสีรูปภาพ
สร้างโดย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโนนสะอาด
ผู้จัดทำ นางวิไลลักษณ์ แสนชาลี
จังหวัด อุบลราชธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ศพด.สามารถจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

        เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ครูได้สอนเด็กทำกิจกรรมระบายสีรูปภาพ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะ การระบายสีภาพได้ พัฒนาทักษะการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือ ตา โดยให้เด็กดูภาพ บอกว่ามีรูปอะไรแล้วให้เด็กระบายสีภาพที่มีรูปผลไม้ แล้วเขียนตามรอยปะ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครูสังเกตการระบายสีของเด็ก และให้เด็กอ่านคำศัพท์ที่ระบายสีภาพ เมื่อเด็กโตขึ้น และมีอายุเพิ่มขึ้นพัฒนาการทางศิลปะของเด็กก็จะพัฒนาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เด็กได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์และพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงและฝึกการสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาและการทำงานเป็นกลุ่ม