เรื่องกล้วย กล้วย
สร้างโดย ศพด.โรงเรียนวัดวังกุ่ม
ผู้จัดทำ ครูพิม
จังหวัด สุพรรณบุรี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ศพด.มีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

        การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ “เรื่องกล้วย กล้วย”เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยพัฒนาทักษะการสังเกตด้วยการสัมผัสของจริงโดยตรงอันเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ซึ่งเป็นกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสู่ความพร้อมสำหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อให้เด็กรู้จักการแสวงหาความรู้ และค้นหาคำตอบด้วยตนเองจากกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และสรุป กิจกรรม ในวันแรกเด็ก ๆ ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนกล้วยในโรงเรียนเพื่อสังเกต ส่วนประกอบของต้นกล้วย เรียนรู้การเจริญเติบโตของต้นกล้วย ในวันที่สองเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ชนิดของกล้วยจากกล้วยชนิดต่าง ๆ ได้สัมผัส ชิมรส กล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้าและกล้วยไข่ ในวันที่สามเด็กๆ ได้เปรียบเทียบขนาดของกล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้าและกล้วยไข่ และนำส่วนประกอบของต้นกล้วยมาสร้างสรรค์งานศิลปะในวันที่สี่เด็ก ๆ ได้ฝึกทำกล้วยตากสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของกล้วย ในทุก ๆ วันที่จัดกิจกรรมคุณครูกระตุ้นให้เด็กสนใจในกิจกรรมโดยใช้คำถามปลายเปิดเพื่อให้เด็กได้ฝึกคิด และที่ขาดไม่ได้ต้องทำการสรุปกิจกรรมที่เด็กได้ทำในทุกๆวัน โดยให้เด็กออกมาสรุปถึงกิจกรรมที่ได้ทำความรู้และความประทับใจที่ได้รับ