การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน ศพด.และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสามช่วงปิดเทอม
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงชุม ต.เพ็ญ
ผู้จัดทำ นางสาวชุลีพร ไขศรี
จังหวัด อุดรธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ศพด.มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศพด.อย่างต่อเนื่องตามระบบวงจร PDCA

        การประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง และสาธารณชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ได้เตรียมการเพื่อรองรับการประเมินภายนอกในครั้งนี้ ดังนั้นทางคณะครูได้ร่วมกันเพื่อรองรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย