โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก
สร้างโดย ผู้นำเครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด ปราจีนบุรี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

        เพื่อดุสภาพความเป็นอยู่และบริบท รวมทั้งสภาพแวดล้อมของชุมชนของนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระเบาะไผ่ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง