การผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้
สร้างโดย นางสาวจันจิรา รสเกลี้ยง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉางให้ความสำคัญกับการนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและปลูกฝังให้เด็กเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการนำวัสดุที่เหลือใช้ต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ ของเล่น และสื่อสำหรับการเรียนการสอน