เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย
จังหวัด เชียงใหม่  แบ่งปันหน้านี้
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        เด็กสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าโครงการเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน