โครงการเยี่ยมบ้านอนุบาลน้องหนู
สร้างโดย นางปรียา สานสุข ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดเปร็ง
จังหวัด สมุทรปราการ | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

        งานโครงการ โครงการตรวจเยี่ยมบ้านอนุบาล 1/2 แผนงาน แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปรียา สานสุข ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 1. หลักการและเหตุผล หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สำหรับแด็ก 3-6 ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัยความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งโดยธรรมชาติของวัยนี้เป็นวัยแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่านการเล่นลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การจะพัฒนาเด็กให้งอกงามในทุก ๆ ด้านได้นั้นต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ บ้านและผู้ปกครองคือส่วนหนึ่งในการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของเด็กจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเพราะเด็กแต่ละช่วงอายุมีการเจริญเติบโตที่ต่างกัน ความรู้ความต้องการขั้นพื้นฐานของเด็กที่แตกต่างกันในเรื่องต่าง ๆ เช่น การกิน การพักผ่อน การแสดงออก กิริยามารยาท และการเล่นกับกลุ่มเพื่อนด้วย ความต้องการด้านการพัฒนาเชิงสติปัญญา อารมณ์ และสังคม ความต้องการเหล่านี้เป็นความต้องการที่ใคร่ให้เด็กปฏิบัติได้จริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและหลักการปฏิบัติที่สอดคล้องกันระหว่างบ้าน/ผู้ปกครองกับโรงเรียนจึงได้จัดโครงการ “ เยี่ยมบ้านอนุบาล “ ขึ้นเพื่อส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ และลักษณะ เก่ง ดี มีสุข ตลอดไป