โครงการวันแม่แห่งชาติ
สร้างโดย ศพด.ตำบลสำนักทอง ชลธิชา
จังหวัด ระยอง | ดูข่าวอื่นๆ
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

        ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาและผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญู พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักแสดงความเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่สืบไป