โครงการไข่เค็ม
สร้างโดย ศพด.บ้านป่าใหม่
ผู้จัดทำ นางอรสาห์ วิสาละ
จังหวัด กระบี่  แบ่งปันหน้านี้
ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

        เด็กเรียนรู้วิธ๊การทำไข่เค็ม