หัวข้อใบงานมีดังนี้
 
แนะนำสมาชิกกลุ่ม
 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประเทศสิงคโปร์
 
สิ่งที่ได้รับจากการบรรยายเรื่อง
ระบบการศึกษาประเทศสิงคโปร์
และเทคนิคการเรียนการสอน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าไป
ศึกษาดูงาน (กลุ่มย่อย)
 
แนวทางในการนำประสบการณ์
การเรียนรู้ทั้ง 3 ส่วนไปประยุกต์
 
แนวคิดที่จะนำสิ่งที่ได้รับจากการ
ศึกษาดูงานไปสร้างเครือข่าย
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
จุดเด่น/จุดด้อย ของการดูงาน
 
โอกาส/อุปสรรคของการดูงาน
 
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
 
 

 

 
 
   
กลุ่ม มิตรสัมพันธ์ อบรมรุ่นที่ 2
 
คำขวัญประจำกลุ่ม
สามัคคี มิตรสัมพันธ์ มุ่งมั่นพัฒนา
 
แนะนำสมาชิกในกลุ่มย่อยที่ไปสัมมนาในครั้งนี้
รูปภาพสมาชิกกลุ่ม
 
หัวหน้ากลุ่ม นาง เปรมใจ พิสุราช
เกิด วันที่30 พฤษภาคม 2509
เบอร์โทรศัพท์ 081-7171216
ที่อยู่ 99 ม.11 บ.ได้นุ่น ต.ได้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240
สถานที่ทำงาน ศพด.บ้านได้นุ่น
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านได้นุ่น
อปท. อบต.บ้านได้นุ่น จังหวัด กาฬสินธุ์
 
รูปภาพสมาชิกกลุ่ม
 
รองหัวหน้ากลุ่ม นาง ภัทรา ตั๊ดสุนทร
เกิด วันที่1 มีนาคม 2501
เบอร์โทรศัพท์ 0870885453
ที่อยู่ 169/49 ซ.21 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเปรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
สถานที่ทำงาน ศพด.โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร
ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร
อปท. - จังหวัด สระบุรี
 
รูปภาพสมาชิกกลุ่ม
 
สมาชิกกลุ่ม นาง ยุพิน ศรีพวงวงศ์
เกิด วันที่23 ตุลาคม 2508
เบอร์โทรศัพท์ 089-7065257
ที่อยู่ 145/58 ม.1 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
สถานที่ทำงาน ศพด.บ้านเขาสมอแคลง
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาสมอแคลง
อปท. อบต.วังทอง จังหวัด พิษณุโลก
 
รูปภาพสมาชิกกลุ่ม
 
สมาชิกกลุ่ม นาง นิจพร พูลศิริ
เกิด วันที่31 มกราคม 2509
เบอร์โทรศัพท์ 0898422772
ที่อยู่ 21 ม.7 ถ.อุดร-หนองคาย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
สถานที่ทำงาน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองบัว
อปท. - จังหวัด อุดรธานี
 
รูปภาพสมาชิกกลุ่ม
 
สมาชิกกลุ่ม นาง สมพร ไชยเมือง
เกิด วันที่2 เมษายน 2508
เบอร์โทรศัพท์ 089-6002110
ที่อยู่ 34/56 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สถานที่ทำงาน ศพด.เทศบาลเมืองศรีราชา
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองศรีราชา
อปท. - จังหวัด ชลบุรี