หัวข้อใบงานมีดังนี้
 
แนะนำสมาชิกกลุ่ม
 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประเทศสิงคโปร์
 
สิ่งที่ได้รับจากการบรรยายเรื่อง
ระบบการศึกษาประเทศสิงคโปร์
และเทคนิคการเรียนการสอน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าไป
ศึกษาดูงาน (กลุ่มย่อย)
 
แนวทางในการนำประสบการณ์
การเรียนรู้ทั้ง 3 ส่วนไปประยุกต์
 
แนวคิดที่จะนำสิ่งที่ได้รับจากการ
ศึกษาดูงานไปสร้างเครือข่าย
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
จุดเด่น/จุดด้อย ของการดูงาน
 
โอกาส/อุปสรรคของการดูงาน
 
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
 
 

 

 
 
7)โอกาส/อุปสรรค ของการศึกษาดูงานครั้งนี้
  • โอกาส
  • ได้รับโอกาสที่ดีจากกรมส่งเสริมให้ผู้นำเครือข่ายไปศึกษาดูงานในประเทศสิงคโปร์ เพื่อหาแนวทางมาพัฒนาเด็กและการจัดการบริหารในด้านต่างๆ เช่น ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร
  • อุปสรรค
  • ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นในด้านของภาษาในการสื่อสาร